Arkusz recenzji

Część I. Uwagi recenzenta do redakcji

 Artykuł do czasopisma „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”
 Tytuł recenzowanego artykułu
 Imię i nazwisko  recenzenta (wraz z afiliacją)
 Data opracowania recenzji

 

Rekomendacja recenzenta:

    • Artykuł nadaje się do druku bez zmian
    • Artykuł nadaje się do druku po uwzględnieniu wskazanych zmian
    • Artykuł może ukazać się drukiem tylko po wprowadzeniu gruntownych zmian i uzupełnień
    • Artykuł nie nadaje się do druku *

*(podkreśl właściwe)

Ocena artykułu

  Bardzo dobra Dobra Przeciętna Bardzo niska
 Oryginalność tematu        
 Wartość poznawcza        
 Poprawność merytoryczna        
 Poprawność kompozycyjna        
 Poprawność stylistyczna        

 

Część II.   Uwagi recenzenta do autora

 

 

Podpis recenzenta

…………………………………