Recenzowanie

Do druku przyjmowane są jedynie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane.

Decyzja o przyjęciu tekstu do druku jest podejmowana na podstawie oceny wewnętrznej redakcji oraz opinii recenzentów zewnętrznych.

Zasady kwalifikowania artykułów do druku:

Biorąc po uwagę dobre praktyki redakcyjne, a także normy, zawarte w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych w „Zeszytach Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” stosuje się następującą procedurę:

  1. Przesłana publikacja jest wstępnie oceniana przez redaktora naczelnego oraz redaktora tematycznego. Takiej kwalifikacji może dokonać również członek rady naukowej, o ile wymaga tego tematyka publikacji.
  2. Do zaopiniowania artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów; autor (autorzy) artykułu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  3. Recenzja opracowana jest na specjalnym formularzu, dostępnym na stronie czasopisma.
  4. Recenzent formułuje jednoznaczny końcowy wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji (bez zmian, po zmianach) lub jego odrzucenia.
  5. Artykuły mogą być napisane w językach kongresowych.
  6. W sytuacji, gdy artykuł uzyskał dwie recenzje negatywne – wówczas redakcja informuje o tym autora, a artykuł nie jest publikowany.
  7. W sytuacji, gdy artykuł uzyskał dwie różne recenzje (pozytywną i negatywną), decyzję co do publikacji podejmuje przewodniczący rady naukowej (decyzja może być skonsultowana z członkami rady naukowej).
  8. Jeśli publikacja powstała jako jeden z efektów projektu naukowego, finansowanego z grantu NCN, NPRH lub innej instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany podać tę informację wraz z numerem grantu w przypisie.
  9. Każdy autor otrzymuje egzemplarz tomu, w którym zamieścił swój artykuł.

O wyniku postępowania recenzenckiego autor jest powiadomiony przez redakcję, otrzymuje także kopię recenzji. Autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag recenzentów we wskazanym terminie.

Każdy autor tekstu zamieszczanego na łamach „Zeszytów Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach” powinien ujawnić informacje o podmiotach, które przyczyniły się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy, etc.).

Jeśli publikacja powstała jako jeden z efektów projektu naukowego, finansowanego z grantu NCN, NPRH lub innej instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany podać tę informację wraz z numerem grantu w przypisie.

Za prawdziwość danych podanych w publikacji zgłaszanej do druku odpowiada osoba zgłaszająca artykuł do redakcji.

Jeżeli tekst naukowy opracowany został przez więcej aniżeli jedną osóbę, współautorzy proszeni są o przesłanie drogą elektroniczną „Oświadczenia o współautorstwie” pod adresem redakcji.