Zalecenia

Wymogi Redakcyjne

Artykuły, które nie będą spełniać wymogów redakcyjnych nie zostaną przyjęte do druku.

I. Wymogi formalne

Artykuł powinien zawierać:

 1. Tytuł – pisany wielkością liter, jak w zdaniu (niedopuszczalne użycie wersalików).
 2. Dane autora lub autorów: autorów wymieniamy w kolejności, jaka ma być na wydruku – (w przypadku nazwisk obcojęzycznych należy podać ich pisownię po polsku); przy nazwisku autora należy podać stopnie, tytuły naukowe, afiliację.
 3. Wielkość artykułu: do 8 stron w formacie podanym w wymogach technicznych.
 4. Bibliografia: wg opisu, jak w wymogach technicznych.
 5. Abstrakt: na początku artykułu należy zamieścić krótki abstrakt w języku polskim i angielskim (do 150 znaków).
 6. Słowa kluczowe: w języku polskim i angielskim należy umieścić po abstrakcie.

II. Wymogi techniczne:

 1. Plik dostarczony w formacie *.doc (np. z edytora WORD), *.docx.
 2. Format strony: A4.
 3. Marginesy: lewy – 40 mm, prawy – 40 mm, górny – 50mm, dolny – 50 mm.
 4. Tekst zasadniczy: odstęp pomiędzy wierszami pojedynczy, czcionka Times New Roman, rozmiar 11 (w przypadku używania znaków specjalnych spoza zestawu dostępnego w zbiorze Times New Roman lub użycia czcionek specjalnych należy ich wykaz dołączyć na końcu tekstu, należy również dostarczyć plik z odpowiednią czcionką).
 5. Wyróżnienia w tekście – pismo pogrubione lub kursywa (nie należy używać podkreśleń, zarezerwowane dla stron internetowych).
 6. Tytuły rozdziałów/części – wielkość liter jak w zdaniu czcionka Times New Roman, rozmiar 11, pogrubiona (nie stosujemy wersalików).
 7. Przypisy: przypisy należy umieszczać u dołu strony, stosując numerację ciągłą.
 8. Przypisy opisujemy za pomocą stylu Chicago. W przypisach należy stosować następujące formy opisu bibliograficznego:
 • akty prawne (każdorazowo podaje się pełny zapis) np.:
  Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.
 • artykuł w czasopiśmie np.:
  autor #1 nazwisko #1 imię, autor#2 imię #2 nazwisko . rok . „tytuł” . czasopismo tom (zeszyt) : strony.

Przykład 1

Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.

 • w przypadku publikacji w czasopiśmie oczekujemy: nazwiska i imienia autorów, roku, tytułu artykułu, tytułu czasopisma, zeszytu i stron, na której znajduje się publikacja.
 • książka np.:
  Autor #1 nazwisko #1 imię, autor #2 imię #2 nazwisko, autor #3 imię #3nazwisko. Rok. Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Przykład 2

Bronowska Krystyna, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.

 • rozdział w książce np.:
  Autor#1 nazwisko #1 imię, autor #2 imię #2nazwisko. Rok. Tytuł rozdziału. W Tytuł książki, Strony. Wydawnictwo.

Przykład 3

Lewandowski Roman, Ireneusz Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, 253–266. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

III. Bibliografia

 1. W bibliografii obowiązuje układ alfabetyczny. Najpierw należy wymienić nazwisko, a za nim imię (imiona) autora. Pozostałe elementy jak w opisie przypisów. Bibliografia w stylu Chicago.
 2. Tabele i rysunki, wykresy, schematy – maksymalna szerokość – 130 mm, maksymalna wysokość – 200 mm (wymiary łącznie z opisem). Elementy te drukowane będą w odcieniach szarości.  Zamieszczone ilustracje, schematy, rysunki itp. z Internetu w postaci tzw. zrzutów ekranowych, grafik ze specjalistycznych programów lub kopii w zbyt niskiej rozdzielczości mogą być – z uwagi na brak możliwości technicznych ich zamieszczenia w publikacji – usunięte, lub też cały tekst z powodów technicznych może zostać niedopuszczony do druku.
 3. Rysunki i tabele: tytułowane, osobno ponumerowane, z podaniem źródła (np. opracowanie własne). Odwołania do tych elementów w tekście tylko za pomocą ich numerów. Opisy tabel – czcionka Times New Roman, 11 p. nad tabelą, tekst w tabeli pismem 9 p., pojedyncza interlinia. Opisy osi wykresów i tekst na rysunkach: Times New Roman czcionka –9 p. Podpisy oraz numery rysunków czcionką Times New Roman 11 p. – umieszczone pod rysunkiem, a nie na rysunku.

Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawiania i skracania otrzymanych artykułów.